Dotyczy:

Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych w latach 2020/2022:

Projekt ww. programu zakłada, że pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych objęci zostaną uczniowie:

  1. słabowidzący
  2. niesłyszący,
  3. słabosłyszący,
  4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
  6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  7. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

posiadający orzeczenie i potrzebie kształcenia specjalnego.

Wniosek o dofinansowanie wraz z kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego należy złożyć do dyrektora szkoły do 9 września 2021r.