Absolwenci, którzy w latach ubiegłych (2016–2020) nie otrzymali świadectwa dojrzałości, ponieważ:

1) nie zdali jednego lub więcej egzaminów obowiązkowych   w części ustnej oraz/lub

2) nie przystąpili do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, ale zdali egzaminy  z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej (tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym), mogą w 2021 r. uzyskać świadectwo dojrzałości bez przystępowania do „brakujących” egzaminów.    

Absolwenci, składają do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosek o wydanie świadectwa dojrzałości (załącznik 31) do 31 maja 2021 roku.