W roku szkolnym 2020/2021 Szkoła Branżowa I Stopnia prowadzi nabór do klas ponadpodstawowych dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej.

W 3-letnim cyklu nauczania w szkole realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.

W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na praktyczną naukę zawodu. Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u pracodawcy. W tym celu pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe. Absolwenci Szkoły Branżowej I Stopnia będą mogli:

  • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia lub
  • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

U Nas możesz się kształcić w systemie dziennym w następujących zawodach:

(kliknij w poniższą nazwę zawodu)

                    Fryzjer                                                                  Kucharz                                                Magazynier-logistyk 

                         

 

Umożliwiamy także kształcenie w klasie wielozawodowej w następujących zawodach:

 

                      Cukiernik                                 Elektromechanik pojazdów samochodowych                    Lakiernik samochodowy

                                              

Mechanik pojazdów samochodowych          Monter sieci i instalacji sanitarnych                Operator obrabiarek skrawających

                                     

                  Piekarz                                                               Sprzedawca                                                                Stolarz

                                      


Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji do Szkoły Branżowej I Stopnia:

a/ Podanie (prosimy drukować dwustronnie) –> POBIERZ PODANIE

b/ Deklaracja pracodawcy dotycząca kształcenia zawodowego:

– praktyka na zewnątrz –> POBIERZ PODANIE
– praktyka w „szkole” –> POBIERZ PODANIE

c/ Oryginał świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej

d/ Oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

e/ Trzy zdjęcia

f/ Zaświadczenie z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej (kserokopia)

g/ Zaświadczenie o niepełnosprawności (w przypadku jego stwierdzenia)


= NOWOŚĆ =

Od 01 września 2020r. Branżowa Szkoła II Stopnia rozpoczyna kształcenie dla absolwentów Szkoły Branżowej I Stopnia.

2-letnia Branżowa Szkoła II Stopnia umożliwi absolwentom Szkoły Branżowej I Stopnia kontynuację kształcenia w systemie szkolnym. Oznacza to, że po ukończeniu Branżowej Szkoły II Stopnia możliwe będzie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w nauczanym zawodzie na poziomie technika oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości, dzięki czemu absolwenci tej szkoły będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych.

Najważniejszym aspektem Branżowej Szkoły II Stopnia jest możliwość  zdawania egzaminu maturalnego. W Branżowej Szkole II Stopnia nie można uczyć się w zawodzie, który nie ma kwalifikacji wspólnej ze Szkołą Branżową I Stopnia.

Na semestr pierwszy klasy I Branżowej Szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia.

U Nas możesz się kształcić w systemie zaocznym w następujących zawodach:

(kliknij w poniższą nazwę zawodu)

       TECHNIK LOGISTYK                    TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 

                                   

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH         

 

 


Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji do Branżowej Szkoły II Stopnia:

a) Podanie (prosimy drukować dwustronnie) –> POBIERZ PODANIE

b) Oryginał świadectwa ukończenia Szkoły Branżowej I Stopnia

c) Trzy zdjęcia

d) Zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkoły II Stopnia

e) Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, (wydane na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27.06.1997r. o służbie medycyny pracy)

f) Zaświadczenie z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej (kserokopia)

g) Zaświadczenie o niepełnosprawności (w przypadku jego stwierdzenia)

= ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO ZŁOŻENIA PODANIA =

„NAUKA” dla Ciebie