DODATKOWE INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW, KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020, W ZWIĄZKU ZE SZCZEGÓLNYMI ROZWIĄZANIAMI DOTYCZĄCYMI PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW W 2020 R. ZE WZGLĘDU NA COVID-19 .

1.Absolwent, który w 2020 r. nie zdał egzaminu maturalnego z jednego lub więcej przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, przystępując do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 (lub w latach kolejnych), przystępuje również do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej.

2.W przypadku absolwenta, który w 2020 r. przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, ale nie zdał tego egzaminu, 5-letni okres przystępowania do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku 2020, w zakresie egzaminu maturalnego przeprowadzanego w części ustnej, liczy się od października 2020 r

  1. Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu odpowiednio dyrektorowi macierzystej szkoły do 7 lutego 2021 roku.

4.Absolwent,  który po raz trzeci przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu, ponosi opłatę za egzamin maturalny . Niewniesienie opłaty w terminie 1 stycznia 2021 r. – 7 marca 2021 r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

Szczegółowe informacje na stronie OKE, w informacjach o egzaminie  maturalnym.