LISTA RANKINGOWA ORAZ REZERWOWA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO realizacji projektu mobilności w ramach programu Erasmus o numerze  2022-1-PL01-KA122-VET-000078700Z

 

30.11.2023r. O GODZINIE 17 W CKZ NAUKA ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE INFORMACYJNE

 

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE

rozpoczęcie procedury  rekrutacyjnej do
udziału w projekcie  Erasmus+

 realizowanego w ramach programu erasmus+

numer wniosku projektowego
2022-1-PL01-KA122-VET-000078700

 

W związku z zakwalifikowaniem do realizacji projektu mobilności w ramach programu Erasmus
o numerze  2022-1-PL01-KA122-VET-000078700Z Centrum Kształcenia Zawodowego Nauka Maria Wasiewicz-Galinska w Tczewie – Pani/Pan Maria Wasiewicz-Galińska ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacyjnej do udziału w w/w. projekcie. W procesie rekrutacji kwalifikującym do odbycia 2 tygodniowego stażu zawodowego / praktyki zawodowej
w Portugalii (Setubal)
mogą wziąć udział uczniowie, którzy w momencie jej ogłoszenia znajdują się na poziomie kształcenia klasy: II lub III CKZ NAUKA w zawodach: magazynier-logistyk, kucharz, sprzedawca

 1. ZASADY REKRUTACJI
  • Uczniowie chcący wziąć udział w projekcie zobowiązani są zapoznać się
   z zapisami Regulaminu Rekrutacji oraz złożyć do dnia 2023-10-13. (piątek – do godziny 16:00)komplet poprawnie i czytelnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych (zgodnie zaleceniami/zapisami Regulaminu Rekrutacji) obejmujących:
 • Formularz aplikacyjny
 • Rekomendację wychowawcy klasy – stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji;
 • Informację o braku przeciwwskazań lekarskich ucznia – stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji;
 • Rekomendację nauczyciela kierunkowego przedmiotu zawodowego – stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji;
  • Wszystkie dokumenty dostępne będą na stronie internetowej szkoły (https://www.nauka.etczew.eu) na stronie głównej (na samym dole zakładka ERASMUS+). Dokumentację wypełnioną zgodnie z zapisami Regulaminu Rekrutacji można składać bezpośrednio u pani/pana Agaty Troka lub w sekretariacie szkoły;
  • Szczegółowe kryteria rekrutacji (wraz ze skalą punktową) w podziale na: kryteria formalne, merytoryczne, uzupełniające i wykluczające zawarte są
   w Regulaminie Rekrutacji;
  • Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły stworzy listę rankingową w oparciu o szczegółowa punktację zgodnie z zapisami Regulaminu Rekrutacji. Do udziału w projekcie zakwalifikowana zostanie wskazana w tabeli poniżej liczba uczestników, która osiągnęła w wyniku procesu rekrutacji największą liczbą punktów. Utworzona zostanie także lista rezerwowa, obejmująca min.
   4 kandydatów;
  • Informacja o wynikach rekrutacji zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń (przy pokoju nauczycielskim) najpóźniej dnia 2023-10-27 (piątek) do godziny 15:00;
  • 2023-11-30 o godzinie 17:00 odbędzie się pierwsze spotkanie organizacyjne dla zakwalifikowanych uczniów, na którym podpiszą oni deklarację uczestnictwa
   w projekcie
   oraz zostaną poinformowani o harmonogramie przygotowań przed mobilnością. Brak obecności na wskazanym spotkaniu oznacza automatyczną rezygnację z udziału w projekcie bez możliwości złożenia odwołania.
 1. PARTERZY ZAGRANICZNI PROJEKTU

Uczestnicy projektu odbędą 2-tygodniowy staż zawodowy / praktykę zawodową zorganizowaną we współpracy z:

 • Organizacją wspierającą/pośredniczącą: Euromind Portugal Adres: Av. 5 de Outubro 140, 2900-309 Setúbal, Portugalia
 • Organizacjami przyjmującymi: firmy/instytucje będą wymienione
  w porozumieniach o programie stażu, do których przydzieleni zostaną uczestnicy bezpośrednio przed rozpoczęciem mobilności.
 1. TERMINY REALIZACJI STAŻY / PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Staż/praktyka zagraniczna będzie realizowany w następujących terminach (wskazane terminy dotyczą pobytu w organizacji przyjmującej – wylot/wyjazd może obejmować termin maksymalnie o 1 lub 2 dni wcześniejszy od tego podanego w tabeli):

 

Kierunek kształcenia Liczba uczestników Partner / Kraj Termin mobilności
magazynier-logistyk 10 Euromind Projects S.L.
Setubal – Portugalia
2024-01-07 do 2024-01-21
kucharz 10
fryzjer 10

 

 1. CELE OPERACYJNE PROJEKTU
 • Wsparcie uczestników w zdobyciu zawodowego doświadczenia praktycznego (także w środowisku pracy);
 • Podniesienie poziomy kluczowych kompetencji w zakresie ich przydatności na rynku pracy;
 • Wzrost kwalifikacji i aspiracji zawodowych uczestników oraz podniesienie poziomu motywacji do zdobywania doświadczenia praktycznego i dalszej nauki;
 • Doskonalenie posługiwania się językiem angielskim z uwzględnieniem słownictwa zawodowo – branżowego;
 • Zwiększenie potencjalnej mobilności zawodowej uczestników;
 • Kreowanie prospołecznych, międzykulturowych oraz asertywnych postaw uczestników;
 • Integracja europejskich instytucji działających na rzecz edukacji zawodowej;
 • Rozbudowa przez Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie sieci partnerstwa ponadnarodowego w dziedzinie kształcenia zawodowego;
 1. RAMOWY OBSZAR MERYTORYCZNO – ZAWODOWY STAŻU

Staż /praktyka zagraniczna w części merytorycznej obejmie zagadnienia:

 • Dla uczniów kształcących się w zawodzie magazynier-logistyk:
  • organizowanie pracy i funkcjonowanie przedsiębiorstwa
  • obsługę urządzeń technicznych stosowanych na stanowisku pracy zgodnie z instrukcją obsługi
  • tworzy dokumentację zaopatrzeniową, mapy/modele logistyczne,
  • planuje/zarządza zapasami/magazynem,
  • przygotowuje: inwentaryzację, towar do transportu, planuje i zarządza procesem gospodarowania zapasami i magazynem,
  • porządkuje i klasyfikuje kategorie towarów,
  • tworzy i analizuje harmonogramy logistyczne za pomocą̨ opr. komputerowego
 • Dla uczniów kształcących się w zawodzie fryzjer:
  • przygotowuje wyposażenie salonu,
  • przedstawia koncepcje stylistyczne uwzględniając typ włosów klienta,
  • dobiera i stosuje preparaty do pielęgnacji włosów,
  • dobiera sprzęt do danego typu strzyżenia,
  • zna i stosuje najnowsze trendy we fryzjerstwie,
  • wykonuje strzyżenie,
  • zna i stosuje w praktyce strzyżenie i stylizację uwzględniając normy kulturowe (fryzury okolicznościowe)
 • Dla uczniów kształcących się w zawodzie kucharz:
  • zna specjały kuchni Portugalskiej i regionalne, potrafi je nazwać́ i wskazać́ ich skład oraz procedurę̨ przygotowania,
  • zna skład wydawanych dań,
  • obsługuje urządzenia/maszyny stosowane w restauracji,
  • przygotowuje: potrawy główne, desery, ciasta, napoje.

Ogloszenie_rekrutacyjne_Erasmus_2023_CKZNAUKA

PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM:

Regulamin_Rekrutacji_Erasmus_2023_CKZNAUKA

DO WYPEŁNIENIA PRZEZ KANDYDATA NA KOMUTERZE I WYDRUKOWANIE:

Formularz_Zgłoszeniowy_Erasmus_2023_CKZNAUKA

Zalacznik_Nr1_Rekomendacja_wychowawcy_uczestnika_Erasmus_2023_CKZNAUKA

Zalacznik_Nr2_Oświadczenie_przciwskazania_lekarskie_Erasmus_2023_CKZNAUKA

Zalacznik_Nr3_Opinia_nauczyciela_p_zawodowych_Erasmus_2023_CKZNAUKA