MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE im. Stanisławy Sterczewskiej

Podanie do pobrania

Wszystkie kierunki są bezpłatne!

Okres kształcenia: 1 rok (2 semestry)

Nazwa kwalifikacji: MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

 

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie

Zarys anatomii, fizjologii z elementami pierwszej pomocy

Elementy mikrobiologii z epidemiologią

Język obcy zawodowy

Organizacja ochrony zdrowia

Technologia mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych

Metody sterylizacji instrumentarium medycznego

 

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

Podstawy komunikacji interpersonalnej

Technologie informatyczne

Podstawy instrumentarium medycznego

Procesy mycia i dezynfekcji instrumentarium medycznego

Pracownia sterylizacji medycznej

Praktyka zawodowa

Dekontaminacja sprzętu endoskopowego – dodatkowa kwalifikacja

 

Potencjalne miejsca zatrudnienia:

Publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej m.in. szpitale

Gabinety stomatologiczne, kosmetyczne

Zakłady produkcji sterylnych wyrobów medycznych

 

Praktyka zawodowa i warunki jej realizacji:

140 godzin (4 tygodnie);

miejsce realizacji praktyk zawodowych: centralne sterylizatornie, podmioty świadczące usługi sterylizacji oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.

Okres kształcenia: 2 lata (4 semestry)

Nazwa kwalifikacji: SPO.04 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

 

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie opiekunki dziecięcej

Język obcy zawodowy

Podstawy psychologii, etyki i komunikacji interpersonalnej

Podstawy anatomii i fizjologii dziecka

Zdrowie publiczne

Pierwsza pomoc

Wychowanie dziecka

Język migowy

Pielęgnacja dziecka zdrowego

Pielęgnacja dziecka chorego lub/i z niepełnosprawnością

 

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

Pracownia wychowania dziecka

Pracownia pielęgnacji dziecka

Pracownia literatury dziecięcej

Wychowanie muzyczne

Wychowanie plastyczno-techniczne

Praktyka zawodowa

 

Potencjalne miejsca zatrudnienia:

Opiekunka dziecięca po zdobyciu podstaw teoretycznych i kształceniu praktycznym może wykonywać zawód na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, ponieważ posiada wiadomości i umiejętności nie tylko do pracy w żłobku, ale również w domach małego dziecka, izbach dziecka, ośrodkach interwencji kryzysowej, oddziałach szpitalnych, hospicjach
i klubikach dziecięcych.

 

Praktyka zawodowa i warunki jej realizacji:

140 godzin (4 tygodnie); zajęcia należy prowadzić w placówkach dziennej i całodobowej opieki nad dziećmi (żłobkach, przedszkolach, domach małego dziecka, izbach dziecka, ośrodkach interwencji kryzysowej) oraz inne podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie, np. oddziałach szpitalnych, hospicjach, klubikach dziecięcych, a także w innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów kierunku opiekunka dziecięca.

Okres kształcenia: 2,5 roku (5 semestrów)

Nazwa kwalifikacji: MED.09 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety
i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa.

 

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

Podstawy profesjonalizmu i kultury zawodu

Język obcy zawodowy w branży farmaceutycznej

Elementy anatomii i fizjologii z patologią

Promocja zdrowia z elementami profilaktyki

Technologia postaci leków

Farmakologia

Analiza leków

Farmakognozja

Podstawy obrotu aptecznego

Pierwsza pomoc i BHP

Język migowy

 

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

Dyspensowanie produktów aptecznych

Technologie informatyczne

Technika sporządzania leków

Analiza produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Metody badania surowców roślinnych

Świadczenia farmaceutyczne

Praktyka zawodowa

 

Opis zawodu/Potencjalne miejsca zatrudnienia:

Technicy farmaceutyczni byli i nadal są jednymi z najczęściej zatrudnianych pracowników w polskich aptekach. Statystycznie, stanowią tam ponad połowę kadry i są niezbędnym wsparciem dla farmaceutów. Apteki są tylko jednymi z wielu miejsc zatrudnienia techników. Potencjalne miejsca pracy to sklepy zielarskie, zielarsko-medyczne. Technicy farmaceutyczni mogą również otworzyć punkt apteczny w miejscowości, gdzie nie ma apteki. Ponadto wielu zajmuje się kontrolą surowców w laboratoriach chemicznych, kosmetycznych, a nawet spożywczych. Rynek farmaceutyczny nieustannie rozwija się w zaskakującym tempie.
Z przeprowadzonych badań wynika, że absolwenci policealnych szkół farmaceutycznych posiadają zarówno kompetencje ogólnozawodowe, ogólne, jak i specjalistyczne, na które według badań za 5 lat wzrośnie zapotrzebowanie. Co więcej, dane dotyczące liczby osób bezrobotnych także przedstawiają pozytywną perspektywę. Prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy w roku 2019 wskazują na istotne zapotrzebowanie na techników farmaceutycznych w województwie kujawsko-pomorskim, lubuskim, opolskim, w pozostałych będzie utrzymywało się na poziomie umiarkowanego. Ponadto, w przypadku technika farmaceutycznego notuje się wysoki wzrost wynagrodzeń, a zawód ten cechuje się relatywnie wysokim średnim wynagrodzeniem.

 

Praktyka zawodowa i warunki jej realizacji:

210 godzin (6 tygodni) podzielone na 140h (4 tyg.) – apteka ogólnodostępna i 70 godzin (2 tyg.) – apteka szpitalna; praktyka realizowana w aptekach ogólnodostępnych zapewniających stanowisko do sporządzania leków recepturowych oraz w aptekach szpitalnych, a także w innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia.

Okres kształcenia: 2 lata (4 semestry)

Nazwa kwalifikacji: MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu

 

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

Anatomia i fizjologia

Bhp i pierwsza pomoc

Język obcy zawodowy

Komunikacja interpersonalna

Podstawy fizjoterapii

Teoria masażu

Wybrane zagadnienia kliniczne

Zdrowie publiczne

 

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

Pracownia fizjoterapii

Pracownia masażu

Praktyka zawodowa

 

Opis zawodu/Potencjalne miejsca zatrudnienia:

Masażyści znajdują pracę w publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia: szpitalach, przychodniach rehabilitacyjnych, gabinetach fizjoterapeutycznych, sanatoriach, uzdrowiskach. Masażyści mogą zostać zatrudnieni w różnego rodzaju gabinetach kosmetycznych, salonach urody czy centrach odnowy biologicznej, ośrodkach SPA, a także w punktach masażu, w hotelach lub ośrodkach wypoczynkowych. Liczba tego typu miejsc ciągle rośnie i stają się one bardzo popularne. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się również masaż biurowy stworzony z myślą o osobach wykonujących pracę siedzącą. Zaletą tej formy masażu jest możliwość wykonywania go w miejscu pracy klienta. Inną możliwością zatrudnienia jest praca w różnego rodzaju klubach i ośrodkach sportowych. Sportowcy często korzystają z usług masażysty zarówno podczas treningu przygotowującego ich do rywalizacji konkursowej, jak również przed startem i po nim. Osoby posiadające dyplom technika masażysty uprawnione są do samodzielnego świadczenia usług w zakresie masażu. Sposobem na zdobycie zatrudnienia jest więc również założenie własnej działalności gospodarczej – otwarcie gabinetu masażu lub świadczenie usług masażu w miejscu zamieszkania klienta. Powyższe przykłady możliwości zatrudnienia Technika masażysty dowodzą, że jest to zawód pożądany na rynku pracy, oferujący szerokie możliwości zatrudnienia.

 

Praktyka zawodowa i warunki jej realizacji:

210 godzin (6 tygodni); miejsce realizacji praktyk to podmioty lecznicze oraz podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów kierunku technik masażysta.

Okres kształcenia: 2 lata (4 semestry)

Nazwa kwalifikacji: MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

 

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

Podstawy terapii zajęciowej

Podstawy prawne w terapii zajęciowej

Biomedyczne podstawy anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka

Komunikacja interpersonalna

Komunikacja alternatywna

Język migowy

Język obcy zawodowy

Metodyka terapii zajęciowej

Podstawy teoretyczne diagnostyki w terapii zajęciowej

 

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

Metody i techniki terapii zajęciowej

Diagnozowanie w terapii zajęciowej

Planowanie i organizowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej

Praktyka zawodowa

 

Opis zawodu/Potencjalne miejsca zatrudnienia:

Zawód terapeuta zajęciowy należy do grupy obecnie poszukiwanych zawodów. Rynek pracy poszukuje terapeutów zajęciowych, których zaangażowanie i profesjonalne oddziaływania z zakresu terapii zajęciowej przyczynią się do poprawy jakości życia pacjentów i ich rodzin.
W dobie starzejącego się społeczeństwa następuje zwiększone zapotrzebowanie na pracowników z branży opieki zdrowotnej pracujących między innymi w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, centrach/klubach seniora, sanatoriach, hospicjach. Terapeuta zajęciowy jest specjalistą współpracującym w zespole terapeutycznym pracującym z dziećmi i dorosłymi z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W związku z tym zapotrzebowanie na ten zawód na rynku pracy jest bardzo duże między innymi w placówkach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, oddziałach szpitalnych (np. dziecięcych, rehabilitacyjnych), poradniach rehabilitacyjnych, ośrodkach wczesnej interwencji, placówkach edukacyjnych (szkoły specjalne, przedszkola i szkoły integracyjne, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze).

 

Praktyka zawodowa i warunki jej realizacji:

210 godzin (6 tygodni); miejsce realizacji praktyk: podmioty lecznicze i jednostki organizacyjne pomocy społecznej lub  instytucje świadczące pomoc prowadzone przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów kierunku terapeuta zajęciowy.

Okres kształcenia: 2 lata (4 semestry)

Nazwa kwalifikacji: MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

 

Teoretyczne przedmioty zawodowe:

Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie dentystycznym

Organizacja ochrony zdrowia

Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia

Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia

Język obcy zawodowy

Język migowy zawodowy

Podstawy działalności zawodowej higienistki stomatologicznej

Materiały i leki w stomatologii

Edukacja i promocja zdrowia jamy ustnej

Profilaktyka w stomatologii

 

Przedmioty organizowane w formie zajęć praktycznych:

Pracownia działalności zawodowej higienistki stomatologicznej

Pracownia organizacji gabinetu i stanowisk pracy lekarza i higienistki

Pracownia farmakoterapii stomatologicznej

Pracownia zasad i technik wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych w stomatologii

Praktyka zawodowa

 

Opis zawodu:

Kształcenie w zawodzie higienistka stomatologiczna jest bardzo istotne z punktu widzenia zatrudnienia, głównie w gabinetach dentystycznych. Posiadając niezbędne kwalifikacje, higienistka wykonuje zabiegi higieniczne i profilaktyczne oraz prowadzi promocję zdrowia, przez co stanowi ważną część zespołu stomatologicznego. Głównymi zadaniami ochrony zdrowia jest zapobieganie chorobom i edukacja. W działaniach tych w zakresie stomatologii istotną funkcję odgrywa higienistka stomatologiczna, dlatego tak ważne jest kompleksowe kształcenie w tym kierunku.

 

Praktyka zawodowa i warunki jej realizacji:

210 godzin (6 tygodni): 70h – gabinet dentystyczny, 70h – gabinet specjalistyczny (chirurgiczny, protetyczny, ortodontyczny, itd.), 70h – szkoła/przedszkole/szpital/dom dziecka; miejsce realizacji praktyk to: gabinet dentystyczny, gabinet specjalistyczny oraz miejsca, w których można prowadzić działalność profilaktyczną i promocję zdrowia (szkoła, przedszkole, szpital, dom dziecka lub dom pomocy społecznej)

Okres kształcenia: 1 rok (2 semestry)

Nazwa kwalifikacji: MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

 

Teoretyczne przedmioty zawodowe:

Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie dentystycznym

Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia

Materiałoznawstwo w stomatologii

Ergonomia w stomatologii

Dokumentacja gabinetu dentystycznego

Organizacja ochrony zdrowia

Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia

Komunikacja interpersonalna

Technologie informatyczne w gabinecie dentystycznym

Język obcy ukierunkowany zawodowo

Język migowy ukierunkowany zawodowo

 

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

Pracownia organizacji pracy w gabinecie dentystycznym

Techniki pracy w gabinecie dentystycznym

Praktyka zawodowa

 

Potencjalne miejsca zatrudnienia:

Absolwenci w zawodzie asystentka stomatologiczna znajdują zatrudnienie w gabinetach, poradniach i klinikach dentystycznych prowadzonych przez jednostki prywatne bądź publiczne. Posiadają przygotowanie do pracy w gabinetach o różnych specjalnościach stomatologicznych. Poza tym absolwent tego kierunku może zatrudnić się na przykład w firmach zajmujących się dystrybucją asortymentu stomatologicznego czy hurtowniach stomatologicznych.

Asystentka stomatologiczna współpracuje głównie bezpośrednio z lekarzem dentystą w zakresie asystowania podczas zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych.

 

Praktyka zawodowa i warunki jej realizacji:

140 godzin (4 tygodnie); miejsce realizacji praktyk: gabinety dentystyczne

Okres kształcenia: 1,5 roku (3 semestry)

Nazwa kwalifikacji: MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

 

Teoretyczne przedmioty zawodowe:

Anatomia i fizjopatologia

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

Zdrowie publiczne

Elementy psychologii i socjologii

Technologie informacyjne

Język migowy

Język obcy zawodowy

 

Przedmioty organizowane w formie zajęć praktycznych:

Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych

Pracownia pierwszej pomocy

Pracownia umiejętności zawodowych

Praktyka zawodowa

 

Opis zawodu:

Uruchomienie kształcenia w zawodzie opiekun medyczny było odpowiedzią na zmniejszającą się ilość pielęgniarek oraz postępujący proces starzenia się polskiego i europejskiego społeczeństwa. Proces starzenia się spowodował zwiększenie zapotrzebowania na świadczenie usług opiekuńczych osobom chorym i niesamodzielnym nie tyko przez lekarzy geriatrów i pielęgniarki, ale także w szczególności przez opiekunów medycznych. Spowodowało to ogromną potrzebę kształcenia w zawodzie, od którego zależy również efekt leczenia i jakość życia osób niesamodzielnych.

Opiekun medyczny to zawód należący do branży opieki zdrowotnej, w której strukturach zachodzą nieustanne przemiany. Branża ta potrzebuje kompetentnych opiekunów, którzy będą świadczyli usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i higieniczne wobec swoich podopiecznych. Opiekun medyczny należy do zawodów zaufania publicznego. Obecność tego zawodu na rynku pracy pozwala na zwiększenie efektywności i jakości usług adresowanych do osób niesamodzielnych. Zachodzące procesy demograficzne i starzenie się społeczeństw sprawiają, że zawód ten jest pożądany na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą.

 

Praktyka zawodowa i warunki jej realizacji:

210 godzin (6 tygodni); miejsce realizacji praktyk: podmioty lecznicze, jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia opiekuna medycznego

Okres kształcenia: 1 rok (2 semestry)

Nazwa kwalifikacji: SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych

 

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

Podstawy psychologii

Podstawy komunikacji społecznej i pracy socjalnej

Elementy języka migowego

Opieka i pielęgnacja człowieka

Organizacja opieki środowiskowej

Język obcy w pomocy społecznej

 

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

Pracownia umiejętności opiekuńczych i pielęgnacyjnych

Aktywizacja osoby podopiecznej

Praktyka zawodowa

 

Opis zawodu:

Praca opiekunki środowiskowej wykonywana jest przede wszystkim w domu podopiecznego oraz w różnych instytucjach opiekuńczych, takich jak domy pomocy społecznej, domy dla samotnych matek, środowiskowe domy samopomocy. Zadaniem opiekunek środowiskowych jest udzielanie pomocy i świadczenie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych osobom starszym, samotnym, przewlekle chorym i niesamodzielnym.

 

Praktyka zawodowa i warunki jej realizacji:

140 godzin (4 tygodnie); miejsce realizacji praktyk: placówki dziennej i całodobowej opieki nad osobą zależną, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, środowisko zamieszkania podopiecznego oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwenta kierunku opiekunka środowiskowa

Okres kształcenia: 2 lata (4 semestry)

Nazwa kwalifikacji: SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

 

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

 • Podstawy bhp
 • Język migowy
 • Język obcy w pomocy społecznej
 • Podstawy socjologii
 • Psychologia z elementami komunikacji interpersonalnej
 • Podstawy pomocy społecznej
 • Podstawy opieki nad osobą starszą
 • Elementy terapii zajęciowej

 

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Pracownia pierwszej pomocy
 • Pracownia opiekuńczo-pielęgnacyjna
 • Pracownia pomocy społecznej
 • Praktyka zawodowa

 

Opis zawodu:

Istotą pracy zawodowej opiekuna osoby starszej jest świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej. Opiekun pomaga osobie starszej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej. Zakres działań zawodowych opiekuna wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z osobami starszymi, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność.

 

Praktyka zawodowa i warunki jej realizacji:

140 godzin (4 tygodnie); miejsce realizacji praktyk: placówki dziennej i całodobowej opieki nad osobą zależną, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, środowisko zamieszkania podopiecznego, oddziały szpitalne, hospicja oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwenta kierunku opiekun osoby starszej

Okres kształcenia: 2 lata (4 semestry)

Nazwa kwalifikacji: SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

 

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

 • Bhp w domu pomocy społecznej
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • Polityka społeczna
 • Komunikacja społeczna
 • Podstawy opieki zdrowia i choroby
 • Pielęgnacja osób niesamodzielnych
 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
 • Język obcy opiekuna w DPS
 • Rewalidacja psychoruchowa
 • Język migowy

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Pracownia czynności opiekuńczych
 • Pracownia aktywizacji i usprawniania ruchowego
 • Praktyka zawodowa

 

Opis zawodu:

Opiekun w domu pomocy społecznej ma szereg możliwości zatrudnienia na rynku pracy w obszarze pomocy społecznej, w placówkach realizujących zadania własne powiatu i gminy z zakresu udzielania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w pomocy społecznej. Najbardziej oczekiwanym i pożądanym na rynku przez pracodawców jest świadczenie usług opiekuńczo-wspierających w domach pomocy społecznej oraz dziennych ośrodkach wsparcia.

Opiekun w domu pomocy społecznej ma możliwość zdobywania dodatkowych kwalifikacji zawodowych w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych na kierunkach: Opiekunka środowiskowa, Opiekun medyczny czy Opiekun osoby starszej. Absolwent po ukończeniu KKZ zwiększa swoje szanse na rynku pracy poprzez możliwość zatrudnienia w instytucjach realizujących świadczenia opieki długoterminowej domowej i stacjonarnej, klubach seniora, medycznych dziennych domach opieki typu Senior, Vigor itp.

 

Praktyka zawodowa i warunki jej realizacji:

140 godzin (4 tygodnie); miejsce realizacji praktyk: jednostki organizacyjne pomocy społecznej, oddziały szpitalne, hospicja oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów kierunku opiekun w domu pomocy społecznej

Okres kształcenia: 1 rok (2 semestry)

Nazwa kwalifikacji: SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

 

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawy psychologii

Elementy pracy socjalnej

Planowanie i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

Język obcy zawodowy

 

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych :

Pracownia komunikacji alternatywnej i wspomagającej

Wspieranie i pielęgnowanie osoby z niepełnosprawnością

Trening umiejętności i kompetencji społecznych

Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami

Praktyka zawodowa

 

Opis zawodu

W wyniku realizacji programu nauczania zawodu absolwent będzie przygotowany do wykonywania wielu zadań zawodowych. Będzie potrafił:

­komunikować się z osobą niepełnosprawną,

­przygotować z osobą niepełnosprawną zakres działań opiekuńczo-wspierających,

­realizować zaplanowane działania opiekuńczo-wspierające,

­modyfikować podjęte działania, w zależności od bieżących potrzeb osoby niepełnosprawnej,

­zaplanować z osobą niepełnosprawną zakres wsparcia w czynnościach dnia codziennego,

­wspierać osobę niepełnosprawną w realizacji zaplanowanych czynności dnia codziennego,

­wspierać osobę niepełnosprawną w korzystaniu z kompleksowej rehabilitacji,

­wspierać osobę niepełnosprawną w integracji ze społeczeństwem,

­stosować posiadane umiejętności społeczne w kontaktach z innymi osobami,

­udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej,

­wspierać osobę niepełnosprawną w organizacji czasu wolnego we współpracy ze środowiskiem lokalnym,

­wspierać osobę niepełnosprawną w zakresie korzystania z ofert edukacyjnych, poradnictwa zawodowego i w podejmowaniu zatrudnienia,

­organizować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,

­doskonalić umiejętności zawodowe,

­wykorzystywać elementy polityki społecznej państwa do realizacji zaplanowanych działań,

­współpracować w małym zespole.

 

Praktyka zawodowa i warunki jej realizacji:

140 godzin (4 tygodnie); miejsce realizacji praktyk: jednostki organizacyjne pomocy społecznej, instytucje działające na rzecz osób z niepełnosprawnością, środowisko zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów kierunku asystent osoby niepełnosprawnej

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE

POBIERZ PODANIE

 

Wszystkie kierunki są bezpłatne!!!

Okres kształcenia: 2 lata (4 semestry)

Nazwa kwalifikacji: FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

 

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie kosmetycznym

Podstawy anatomii i fizjologii

Podstawy dermatologii

Kosmetyka

Preparatyka kosmetyczna

Podstawy fizykoterapii

Podstawy zdrowego żywienia

Język obcy zawodowy

Komunikacja społeczna i podstawy marketingu

Informatyka w kosmetyce

 

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

Pracownia makijażu i stylizacji

Pracownia masażu kosmetycznego

Pracownia kosmetyki twarzy

Pracownia kosmetyki ciała

Pracownia kosmetyki dłoni i stóp

Pracownia fizykoterapii

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Praktyka zawodowa

 

Opis zawodu:

Do zadań zawodowych technika usług kosmetycznych zaliczyć możemy prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej, gdzie jako przedsiębiorca zarządza gabinetem/salonem kosmetycznym oraz personelem zgodnie z obowiązującymi dyrektywami unijnymi, w tym o ochronie danych osobowych (RODO), SANEPiDU, PPOŻ, BHP i Kodeksu Pracy, prowadzenie sprzedaży kosmetyków, preparatów ziołowych, suplementów diety oraz akcesoriów kosmetycznych, ze znajomością prowadzenia koniecznej dokumentacji handlowej i przy jednoczesnym respektowaniu prawa konsumenckiego. W bezpośrednim kontakcie z klientem wykonuje usługi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej z zastosowaniem czynników fizykalnych, upiększającej i zdobniczej, zabiegi kosmetyki leczniczej w ścisłej współpracy z lekarzami różnych specjalności w zakresie pielęgnacji skóry twarzy, głowy, ciała, dłoni i stóp opracowuje strategię zabiegów profesjonalnych i udziela porad w zakresie pielęgnacji skóry w warunkach domowych. Ustala zalecenia dietetyczne oraz udziela porad dotyczących trybu życia klienta, ocenia estetykę i skuteczność przeprowadzonego zabiegu, prowadzi dokumentację zabiegową.

Technik usług kosmetycznych jest zawodem wymagającym, ze względu na swój charakter, szczególne cechy osobowościowe, predyspozycje psychofizyczne oraz wysoką kulturę osobistą, skierowanym dla osób otwartych na kontakt z ludźmi, pragnących rozwoju i lubiących wyzwania. Pozwala na współpracę z firmami kosmetycznymi o różnym profilu działalności, np. z gabinetami kosmetycznymi, gabinetami odnowy biologicznej, gabinetami medycyny estetycznej, salonami urody, ośrodkami SPA, działami kosmetycznymi w centrach handlowych, jako przedstawiciel handlowy firm kosmetycznych zarówno z rynku detalicznego, jak i profesjonalnego w roli szkoleniowca.

 

Praktyka zawodowa i warunki jej realizacji:

140 godzin (4 tygodnie); miejsce realizacji praktyk: zakłady kosmetyczne, punkty świadczące usługi kosmetyczne oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów kierunku technik usług kosmetycznych.

Okres kształcenia: 2 lata (4 semestry)

Nazwa kwalifikacji: EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji

 

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji

Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw

Organizacja pracy biurowej

Podstawy prawa administracyjnego

Podstawy prawa cywilnego

Podstawy prawa pracy

Podstawy prawa finansowego

Język obcy zawodowy

 

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

Pracownia pracy biurowej

Postępowanie w administracji

Praktyka zawodowa

 

Opis zawodu:

Technik administracji organizuje i gromadzi informacje, sporządza i porządkuje dokumentację (projekty umów, regulaminów, zarządzeń, instrukcji, dokumenty kadrowe, projekty dokumentów związanych z postępowaniem administracyjnym itp.) oraz koordynuje działalność jednostek organizacyjnych. Sporządza protokoły i sprawozdania z posiedzeń i zebrań, kontroluje, porządkuje i archiwizuje akta prawne i dokumenty normatywne wewnątrzzakładowe. Prowadzi firmową korespondencję wewnętrzną i zewnętrzną, redaguje pisma urzędowe, wykorzystuje nowoczesne urządzenia techniki, informatyki i łączności biurowej. Technik administracji może pracować zarówno w administracji rządowej oraz wojewódzkiej, jednostkach samorządu terytorialnego (jednostkach organizacyjnych powiatów, miast i gmin), jak i małych i średnich przedsiębiorstwach, organizacjach społecznych oraz zakładach usługowych, bankach, inspekcjach oraz firmach ubezpieczeniowych. Technik administracji posiada kwalifikacje zawodowe, które umożliwiają mu prawidłową interpretację przepisów prawnych (prawa i postępowania administracyjnego, prawa pracy, prawa cywilnego, prawa gospodarczego i finansów publicznych) i stosowanie ich w praktyce, posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, umożliwiające efektywną pracę administracyjno-biurową. Technik administracji potrafi gromadzić i zbierać informacje o charakterze ekonomicznym i statystycznym, a także potrafi nadzorować działalność jednostki administracyjnej.

 

Praktyka zawodowa i warunki jej realizacji:

140 godzin (4 tygodnie); miejsce realizacji praktyk: urzędy administracji publicznej rządowej i samorządowej oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów kierunku technik administracji