MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE

Pobierz podanie

Kierunki:

 • dwuletnie studium zawodowe
 • wymagane wykształcenie średnie

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

1) korzystać z wiedzy z dziedziny nauk medycznych i humanistycznych;
2) charakteryzować rozwój psychomotoryczny pacjenta w różnych okresach życia;
3) objaśniać przyczyny powstawania zeza, rozróżniać rodzaje zeza i niedowidzenia, omawiać leczenie zachowawcze i operacyjne zeza;
4) wyjaśniać przyczyny, przebieg kliniczny i leczenie podstawowych chorób narządu wzroku;
5) różnicować badania ortoptyczne i wybrane okulistyczne;
6) wykonywać badania ortoptyczne i okulistyczne niezbędne w pracy ortoptystki;
7) stosować ćwiczenia ortoptyczne w niedowidzeniu oraz w zaburzeniach funkcji obuocznego widzenia;
8) modyfikować ćwiczenia w zależności od stanu i możliwości pacjenta;
9) dobierać pomoce optyczne i nieoptyczne;
10) obserwować reakcje pacjenta na stosowane zabiegi;
11) edukować dzieci i rodziców w zakresie wykonywania ćwiczeń ortoptycznych;
12) współpracować z zespołem terapeutycznym;
13) stosować profilaktykę okulistyczną i różne formy promocji zdrowia;
14) korzystać z wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii w komunikowaniu się z pacjentem dorosłym, dzieckiem i jego rodziną;
15) udzielać pierwszej pomocy;
16) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
17) organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
18) postępować zgodnie z zasadami etyki;
19) stosować przepisy prawa dotyczące wykonywanych zadań zawodowych;
20) aktualizować wiedzę i umiejętności zawodowe

Perspektywy pracy:
1) gabinety leczenia zeza;
2) szpitalne i kliniczne oddziały okulistyki;
3) gabinety pleoptyczno-ortoptyczne;
4) własna działalność gospodarcza dotyczącą świadczenia usług medycznych w zakresie ortoptyki.

Czas trwania nauki: 2 lata
Charakterystyka zawodu: Absolwent naszej szkoły kształcący się w zawodzie opiekunka dziecięca
powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1. Wyjaśniania pojęć z zakresu rozwoju psychomotorycznego dziecka;
2. Diagnozowania i oceniania poziomu rozwoju psychomotorycznego dziecka;
3. Stwarzania warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka;
4. Doskonalenia sprawności motorycznej i manualnej dziecka;
5. Planowania i organizowania zabaw w poszczególnych okresach rozwojowych dziecka;
6. Uczenia dzieci posługiwania się przedmiotami codziennego użytku i zabawkami;
7. Planowania oddziaływań wychowawczych, z uwzględnieniem sfery emocjonalnej i społecznej
dziecka;
8. Wykorzystywania utworów literackich w pracy z dzieckiem;
9. Stwarzania warunków zapobiegających powstawaniu choroby sierocej u dzieci;
10. Wykonywania pomocy do zabaw;
11. Wykorzystywania muzyki w pracy z dziećmi;
12. Kształtowania u dzieci pozytywnych przyzwyczajeń i nawyków;
13. Nawiązywania i podtrzymywania emocjonalnego kontaktu z dziećmi;
14. Organizowania pracy wychowawczej z dziećmi w poszczególnych grupach rozwojowych;
15. Stymulowania aktywności poznawczej dzieci, kształtowania osobowości i pozytywnych
stanów emocjonalnych u dzieci;
16. Modyfikowania metod wychowawczych w pracy z dziećmi z zaburzeniami w rozwoju
i z problemami wychowawczymi;
17. Wykonywania czynności pielęgnacyjnych zaspokajających potrzeby biologiczne dziecka;
18. Prowadzenia zajęć wychowawczych zaspokajających potrzeby psychospołeczne dziecka;
19. Rozróżniania czynników chorobotwórczych, klasyfikowania i charakteryzowania chorób
dziecięcych;
20. Współpracy z zespołem terapeutycznym przy pielęgnacji chorego dziecka;
21. Dbania o bezpieczeństwo dzieci;
22. Rozpoznawania symptomów zespołu dziecka krzywdzonego;
23. Udzielania pierwszej pomocy;
24. Podejmowania działań profilaktycznych;
25. Wyjaśniania znaczenia edukacji prozdrowotnej w ochronie zdrowia fizycznego, psychicznego
i społecznego dziecka;
26. Planowania i realizowania edukacji prozdrowotnej i promowania postaw prozdrowotnych;
27. Współpracy w zespole wychowawczo – pielęgnacyjnym;
28. Korzystania z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;
29. Przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz
ochrony środowiska;
30. Organizowania stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
31. Postępowania zgodnie z zasadami etyki;
32. Przestrzegania praw dziecka;
33. Stosowania przepisów prawa dotyczących wykonywania zadań zawodowych;
34. Stosowania przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej.
Perspektywa zawodowa: Opiekunka dziecięca może pracować w charakterze niani wynajmowanej przez rodziców podczas ich nieobecności w domu. Opiekunka może również pracować w żłobkach, przedszkolach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach opieki małego dziecka, szpitalach, sanatoriach, hospicjach i różnego rodzaju ośrodkach, które zajmują się opieką nad dziećmi (zarówno pełnosprawnymi, jak i niepełnosprawnymi).

 • dwuletnie studium zawodowe
 • wymagane wykształcenie średnie

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent jest zdolny do:

 • prowadzenia analiz
 • przeprowadzania kontroli leków i artykułów sanitarnych
 • sporządzania leków recepturowych
 • porcjowania i etykietowania leków gotowych
 • obsługi aparatury laboratoryjnej oraz urządzeń farmaceutycznych

Perspektywy pracy:

 • Apteki ogólnodostępne
 • Apteki szpitalne
 • Apteki zakładowe
 • Sklepy zielarsko-medyczne
 • Sklepy zielarsko-drogeryjne
 • Sklepy ze sprzętem medycznym
 • Hurtownie farmaceutyczne
 • Laboratoria przemysłu farmaceutycznego
 • Zakłady przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego oraz przetwórstwa zielarskiego
 • Laboratoria chemiczne przemysłu farmaceutycznego, chemicznego, zielarskiego, kosmetycznego i spożywczego
 • Punkty apteczne
 • Laboratoria naukowo-badawcze i toksykologiczne
 • Stacje sanitarno-epidemiologiczne
 • Inspekcja farmaceutyczna

Praktyka zawodowa wynosi 4 tygodnie (160 godzin):

 • 2 tygodnie (80 godzin) w firmie POLPHARMA w Starogardzie Gdańskim w wyznaczonym przez Studium terminie,
 • 2 tygodnie (80 godzin) w wybranej przez słuchacza aptece/sklepie zielarskim.
 • Dwu i pół letnie studium zawodowe
 • wymagane wykształcenie średnie

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • korzystać z wiedzy z zakresu nauk medycznych;
 • komunikować się z pacjentem oraz współpracować w zespole terapeutycznym;
 • przygotowywać stanowisko pracy oraz sprzęt i aparaturę medyczną do planowanych badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych;
 • planować pracę na podstawie skierowań oraz oceny stanu pacjentów;
 • uzyskiwać informacje o pacjentach niezbędne do wykonania badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych; oraz udzielać pacjentom informacji o zasadach przeprowadzenia badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych;
 • układać pacjenta do badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych;
 • prowadzić dokumentację badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych;
 • dobierać odpowiednie metody i techniki do wykonania badania rentgenowskiego;

Perspektywy pracy:

 • pracownie klasycznej i cyfrowej radiodiagnostyki
 • pracownie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego
 • pracownie radioterapii
 • pracownie mammografii
 • pracownie stomatologicznych
 • pracownie badań naczyniowych
 • pracownie densytometrii kośćca
 • pracownie EKG
 • pracownie diagnostyki oddechowej
 • pracownie audiologii
 • pracownie ultrasonografii
 • inne podmioty gospodarcze wyposażonych w sprzęt i aparaturę elektromedyczną i radiologiczną.

Czas trwania nauki: 2 lata

Charakterystyka zawodu: Absolwent naszej szkoły kształcący się w zawodzie technik masażysta powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1. Korzystanie z wiedzy z zakresu nauk medycznych i humanistycznych podczas wykonywania zadań zawodowych;
2. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z pacjentem;
3. Wyjaśnianie zasad i technik podstawowych metod masażu;
4. Wyjaśnianie wpływu fizykoterapii i kinezyterapii na organizm człowieka;
5. Wykonywanie masażu klasycznego w profilaktyce i leczeniu;
6. Wykrywanie i usuwanie za pomocą masażu segmentarnego zmian odruchowych w skórze, tkance łącznej, mięśniach i okostnej w schorzeniach narządów wewnętrznych;
7. Stosowanie masażu izometrycznego i drenażu limfatycznego oraz innych technik masażu w leczeniu chorych;
8. Wykonywanie masażu punktowego;
9. Wykonywanie masażu metodą Schantala;
10. Wykonywanie masażu sportowego;
11. Wykonywanie masażu kosmetycznego;
12. Prowadzenie dokumentacji pacjenta;
13. Popularyzowanie zachowań prozdrowotnych;
14. Współpraca w zespole terapeutycznym;
15. Planowanie i organizowanie własnej pracy;
16. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
17. Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
18. Korzystanie z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;
19. Postępowanie zgodnie z zasadami etyki;
20. Stosowanie przepisów prawa dotyczących wykonywania zadań zawodowych;
21. Stosowanie przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej.

Perspektywa zawodowa: Technik masażysta może pracować w zespołach  rehabilitacyjnych szpitali i klinik, zespołach rehabilitacyjnych (gabinetach) lecznictwa uzdrowiskowego, zespołach rehabilitacyjnych (gabinetach) w przychodniach, zespołach rehabilitacyjnych zakładów pracy chronionej, zespołach rehabilitacyjnych turnusów, gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach kosmetycznych, klubach sportowych lub prowadzić prywatną praktykę.

Czas trwania nauki: 2 lata

Charakterystyka zawodu: Absolwent naszej szkoły kształcący się w zawodzie terapeuta zajęciowy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1. Oceniać sytuację społeczną chorych;
2. Określać wpływ środowiska społecznego na osoby niepełnosprawne;
3. Wyjaśniać budowę i czynność układów i narządów organizmu człowieka;
4. Charakteryzować procesy patologiczne;
5. Oceniać sytuację zdrowotną pacjenta;
6. Określać procesy chorobowe prowadzące do chorób przewlekłych;
7. Planować i prowadzić pracę indywidualną i grupową;
8. Motywować osoby niepełnosprawne do udziału w leczeniu i rehabilitacji;
9. Rozwiązywać trudne sytuacje społeczne;
10. Projektować, organizować i prowadzić pracownię terapii zajęciowej;
11. Wykorzystywać w pracy z podopiecznymi metody i formy terapii zajęciowej;
12. Organizować w ramach terapii imprezy towarzyskie, zajęcia sportowe, wycieczki, turnusy rehabilitacyjne;
13. Uczyć w ramach terapii krawiectwa, dziewiarstwa, tkactwa i innych rzemiosł oraz
prowadzenia gospodarstwa domowego;
14. Uczyć podopiecznych wykonywania prostych i złożonych czynności codziennych;
15. Wykorzystywać ekspresję człowieka do celów diagnostycznych i terapeutycznych;
16. Motywować podopiecznych do udziału w terapii indywidualnej i grupowej;
17. Tworzyć klimat i atmosferę do pracy twórczej w grupie podopiecznych;
18. Dobierać pracę według wieku, stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjentów;
19. Projektować i modyfikować środowisko materialne do rodzaju niepełnosprawności i potrzeb podopiecznego lub pacjenta;
20. Promować zdrowy styl życia;
21. Korelować działania terapeutyczne z działaniami leczniczo – rehabilitacyjnymi;

Perspektywa zawodowa: Terapeuta zajęciowy może pracować w oddziałach szpitalnych
(w szczególności: rehabilitacji leczniczej, ortopedycznych, neurologicznych, geriatrycznych, dziecięcych, psychiatrycznych); psychiatrycznych oddziałach dziennych; sanatoriach; warsztatach terapii zajęciowej; zakładach pomocy społecznej; dziennych domach pomocy społecznej; klubach seniora; środowiskowych domach pomocy społecznej; świetlicach terapeutycznych; hospicjach; zakładach opiekuńczo-leczniczych; zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych; szkołach specjalnych.

Czas trwania nauki: 2 lata

Charakterystyka zawodu: Absolwent naszej szkoły kształcący się w zawodzie higienistka
stomatologiczna powinna być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1. Określić zadania, zakres i strukturę opieki stomatologicznej
2. Rozpoznawać i określać wyposażenie pracowni stomatologicznej w sprzęt, narzędzia
i materiały oraz aparaturę diagnostyczno-leczniczą
3. Określać podstawowe czynności i zabiegi stosowane w stomatologii
4. Współpracować z lekarzem podczas wykonywanych zabiegów stomatologicznych
5. Przygotować zestawy narzędzi do zabiegów stosowanych w stomatologii zachowawczej,
protetyce, paradontologii i ortodoncji
6. Obsługiwać, kontrolować działanie oraz konserwować urządzenia i aparaturę stomatologiczną
7. Stosować zasady i metody odkażania i wyjaławiania
8. Przygotowywać pacjentów do zabiegów, stosować zasady pielęgnacji podczas i po zabiegu diagnostycznym i leczniczym
9. Organizować stanowiska pracy w poradniach stomatologicznych różnych specjalności
10. Prowadzić dokumentację i sprawozdawczość stomatologiczną
11. Określać i stosować czynności oraz techniki wykonywania zabiegów higienicznoprofilaktycznych i leczniczych z zakresu stomatologii
12. Prowadzić profilaktykę próchnicy zębów, określać i stosować czynności oraz zabiegi
higieniczno-profilaktyczne i lecznicze zgodnie z kompetencjami zawodowymi
13. Prowadzić profilaktykę periodontologiczną, zapobiegać chorobom przyzębia i jamy ustnej oraz wadom szczękowo-zgryzowym
14. Prowadzić profilaktykę ortodontyczną, stosować zabiegi zapobiegawczo-lecznicze pod
kierunkiem lekarza specjalisty
15. Przekazywać i wykorzystywać wiedzę z zakresu metod badawczych stosowanych do oceny układu stomatologicznego
16. Prowadzić profilaktykę onkologiczną jamy ustnej
17. Określać zadania i zasady prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej, wspomagającej działalność leczniczą i rehabilitacyjną
18. Określać i stosować metody i formy wychowania zdrowotnego w prowadzeniu
stomatologicznej edukacji zdrowotnej w różnych środowiskach
19. Samodzielnie wykonywać niektóre zabiegi stomatologiczne, takie jak: lakowanie zębów, fluoryzacja, piaskowanie

Perspektywa zawodowa: Higienistka stomatologiczna może pracować w gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prywatnych gabinetach stomatologicznych, poradniach i klinikach dentystycznych, gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach (higienistka szkolna).

Kierunki bezpłatne

Czas trwania nauki: 1 rok (PROMOCJA: KIERUNEK BEZPŁATNY)

Charakterystyka zawodu: Absolwent naszej szkoły kształcący się w zawodzie opiekun medyczny powinien być przygotowana do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1. Rozpoznawanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej;
2. Współpraca z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad osobą chorą i niesamodzielną;
3. Pomoc pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
4. Wykonywanie poleceń pielęgniarki i lekarza dotyczących opieki nad osobą chorą
i niesamodzielną;
5. Pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb związanych
z utrzymaniem ciała w czystości;
6. Wykonywanie zabiegów higienicznych u osoby chorej i niesamodzielnej;
7. Wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem czystości i estetyki łóżka oraz
najbliższego otoczenia osoby chorej i niesamodzielnej;
8. Pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb związanych
z odżywianiem;
9. Pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb związanych
z wydalaniem;
10. Pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w utrzymaniu aktywności ruchowej;
11. Pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;
12. Stosowanie urządzeń, przyborów i narzędzi niezbędnych podczas wykonywania czynności higienicznych;
13. Dezynfekowanie i konserwowanie przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
14. Zapewnianie osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa podczas wykonywania
zabiegów higienicznych;
15. Dokumentowanie wykonanych zabiegów higienicznych;
16. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich;
17. Pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w adaptacji do warunków życia w szpitalu oraz zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością;
18. Pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w komunikowaniu się z rodziną, zespołem
opiekuńczym i terapeutycznym oraz z innymi pacjentami;
19. Udzielanie wsparcia emocjonalnego osobie chorej i niesamodzielnej oraz jej rodzinie;
20. Przestrzeganie przepisów sanitarno – epidemiologicznych podczas wykonywania zadań zawodowych;
21. Popularyzowanie zachowań prozdrowotnych;
22. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
23. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego;
24. Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
25. Przestrzeganie przepisów Kodeksu Pracy dotyczących praw i obowiązków pracownika
i pracodawcy oraz warunków pracy;
26. Przestrzeganie przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań zawodowych.

Perspektywa zawodowa: Opiekun medyczny może pracować w szpitalach (oddziały szpitalne), zakładach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej, indywidualnych opiekach w domu pacjenta, środowiskowych domach pomocy, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

 • Roczne studium zawodowe
 • wymagane wykształcenie średnie

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent zdobywa następujące umiejętności:

 • pomaganie podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych (robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie) ;
 • pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych (mycie, kąpanie, czesanie, golenie, ubieranie, słanie łóżka i zmiana pościeli oraz bielizny osobistej osobie unieruchomionej w łóżku oraz prowadzenie najprostszych ćwiczeń rehabilitacyjnych, uzgodnionych z lekarzem) ;
 • udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego ;
 • mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania jego zainteresowań ;
 • doradzanie w zakresie planowania i organizacji gospodarstwa domowego;
 • kontaktowanie się z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami społecznymi w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego.

Perspektywy pracy:

 • placówki pomocy społecznej;
 • środowisko zamieszkania podopiecznego;
 • MOPS, MOPR, DPS i inne placówki pomocy społecznej
 • dwuletnie studium zawodowe
 • wymagane wykształcenie średnie

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent zdobywa następujące umiejętności:
istotą pracy zawodowej opiekuna osoby starszej jest świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej. Opiekun pomaga osobie starszej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.
Zakres działań zawodowych opiekuna wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem starym, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność. W realizacji zadań kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy, zdolność organizowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego osoby podopiecznej, a także umiejętność kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych.

Perspektywy pracy:

 • dom pomocy społecznej
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • hospicja
 • dzienne domy pomocy społecznej
 • środowiskowe domy samopomocy
 • organizacje pozarządowe
 • środowisko zamieszkania osoby starszej
 • szkoły
 • dwuletnie studium zawodowe
 • wymagane wykształcenie średnie

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent zdobywa następujące umiejętności:
opiekun w domu pomocy społecznej stymuluje rozwój i aktywizuje osoby przebywające w domu pomocy społecznej oraz wykorzystuje w tym celu różnorodne metody i narzędzia rehabilitacji lub terapii; aktywnie włącza się i wzmacnia profesjonalne działania w zakresie realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy osobie przebywającej w domu pomocy społecznej lub innej instytucji opiekuńczej.
Do obowiązków opiekuna w domu pomocy społecznej należy pomoc i towarzyszenie w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej, pielęgnacja oraz dbanie o zdrowie i higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych, doradzanie w zakresie planowania wydatków lub sposobu spędzania czasu wolnego, mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie jego zainteresowań interpersonalnych.

Perspektywy pracy:

 • dom pomocy społecznej
 • wszystkie instytucje opiekuńcze.
 • dwuletnie studium zawodowe
 • wymagane wykształcenie średnie

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent zdobywa następujące umiejętności:

 • umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;
 • umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;
 • umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;
 • umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych
 • umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;
 • umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
 • umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
 • umiejętność pracy zespołowej.

Perspektywy pracy:
Praca asystenta osoby niepełnosprawnej wykonywana jest w miejscu pobytu podopiecznego (dom, sanatorium, szpital, zakłady opiekuńcze, zakłady pomocy społecznej, internat, akademik), jest związana z dużą samodzielnością podejmowania decyzji, wiąże się jednak z wymogiem ścisłej współpracy interdyscyplinarnej z różnymi specjalistami i instytucjami pracującymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE

POBIERZ PODANIE

Czas trwania nauki: 2 lata

Charakterystyka zawodu: Absolwent naszej szkoły kształcący się w zawodzie technik usług kosmetycznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1. Rozpoznawanie i charakteryzowanie rodzajów skóry i włosów oraz diagnozowanie w oparciu o przeprowadzone badania skóry i jej przydatków – odróżnianie skóry zdrowej od chorobowo zmienionej;
2. Ustalanie rodzaju zabiegu w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej i leczniczej oraz wykonanie go zgodnie z etyką zawodową;
3. Wykonywanie zabiegu pielęgnacyjnego kończyny górnej;
4. Wykonywanie zabiegu pielęgnacyjnego i leczniczego kończyny dolnej;
5. Wykonywanie zabiegu w zakresie kosmetyki upiększającej zgodnie z etyką zawodową;
6. Wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych z zakresu kosmetyki, z uwzględnieniem
wskazań i przeciwwskazań;
7. Udzielanie porady z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej;
8. Sporządzanie prostych środków kosmetycznych niezbędnych do wykonywania zabiegów kosmetycznych;
9. Charakteryzowanie składu preparatów powszechnie używanych w kosmetyce wraz z ich działaniem na skórę i organizm;
10. Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;
11. Organizowanie gabinetu kosmetycznego;
12. Organizowanie stanowiska pracy;
13. Prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywana pracą (karta pacjenta);
14. Nawiązywanie kontaktów społecznych, prowadzenie rozmów i wywiadów, stosowanie zasady prawidłowej komunikacji;
15. Ocenianie poprawności i estetyki wykonanej usługi.

Perspektywa zawodowa: Technik usług kosmetycznych może prowadzić własną działalność gospodarczą lub pracować w gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych, studiach paznokci i wizażu na takich stanowiskach jak: kosmetyczka, manikiurzystka, pedikiurzystka bądź wizażystka.

Czas trwania nauki: 1,5 roku

Charakterystyka zawodu: Absolwent naszej szkoły kształcący się w zawodzie technik BHP powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1. Sporządzanie bieżących oraz okresowych analiz stanu BHP w zakładach pracy;
2. Rozwiązuje bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z BHP w skali zakładu oraz w odniesieniu do stanowisk pracy;
3. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wyników badań środowiska pracy;
4. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, poziomu zagrożeń ze strony
czynników szkodliwych dla zdrowia;
5. Popularyzowanie na terenie zakładu pracy zagadnienia bhp;
6. Prowadzenie szkoleń wstępnych nowo zatrudnianych pracowników;
7. Uczestnictwo w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy
zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
8. Informowanie zwierzchników o stwierdzonych w zakładzie pracy zagrożeniach, przedkładanie propozycji ich usunięcia;
9. Uczestniczenie w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, instrukcji i regulaminów
dotyczących bhp;
10. Integrowanie działań poszczególnych służb pracowniczych w zakładzie pracy w zakresie obowiązków dotyczących bhp, w tym również w zakresie organizowania okresowych badań lekarskich i profilaktyki zdrowotnej pracowników;
11. Doradzanie w zakresie obowiązujących zasad i przepisów dotyczących bhp oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej;
12. Pobudzanie potrzeby znajomości problematyki bhp u pracowników poprzez stwarzanie systemu oddziaływań sprzyjających poprawie warunków pracy.

Perspektywa zawodowa: Technik BHP może pracować w przedsiębiorstwach, instytucjach oraz organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy.

Czas trwania nauki: 1 rok

Charakterystyka zawodu: Absolwent naszej szkoły kształcący się w zawodzie florysta powinien być przygotowana do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1. Organizowanie zaopatrzenia w materiał roślinny i nieroślinny, wdrażanie nowości
florystycznych;
2. Pozyskiwanie zleceń na wykonanie dekoracji florystycznych;
3. Prowadzenie promocji kwiatów i dekoracji florystycznych;
4. Przygotowywanie materiałów roślinnych i nieroślinnych do ekspozycji, wykonywania
różnego rodzaju wyrobów florystycznych i ich sprzedaży;
5. Planowanie i wykonywanie projektów;
6. Wykonywanie różnego rodzaju wyrobów florystycznych z materiałów roślinnych
i nieroślinnych;
7. Pielęgnowanie roślin ciętych, doniczkowych i gotowych dekoracji florystycznych;
8. Dekorowanie różnych wnętrz i powierzchni zewnętrznych roślinami ciętymi i doniczkowymi;
9. Sprzedaż, obsługa klienta i udzielanie porad dotyczących roślin ciętych, kwiatów
doniczkowych i dekoracji florystycznych;
10. Pakowanie i przygotowywanie do transportu i/lub przechowywania roślin ciętych,
doniczkowych oraz gotowych wyrobów florystycznych;
11. Konserwowanie/suszenie roślin różnymi metodami;
12. Nadzorowanie i kierowanie pracą podległych osób, realizujących zadania;
13. Uczestniczenie w procesie doskonalenia zawodowego;
14. Zapewnianie jakości wyrobów florystycznych i przestrzeganie określonych procedur ich wykonania;
15. Ocena jakości wykonanych dekoracji;
16. Zabezpieczanie miejsca pracy oraz sprzętu i narzędzi do/po pracy.

Perspektywa zawodowa: Florysta może pracować w kwiaciarniach, firmach florystycznych, firmach specjalizujących się w dekoracji wnętrz, rynkach hurtowych materiałów florystycznych, hotelach i firmach dbających o dekorację swych wnętrz, a także imprezach targowych i wystawienniczych