= NOWOŚĆ =

Od 01 września 2020r. Branżowa Szkoła II Stopnia rozpoczyna kształcenie dla absolwentów Szkoły Branżowej I Stopnia.

2-letnia Branżowa Szkoła II Stopnia umożliwi absolwentom Szkoły Branżowej I Stopnia kontynuację kształcenia w systemie szkolnym. Oznacza to, że po ukończeniu Branżowej Szkoły II Stopnia możliwe będzie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w nauczanym zawodzie na poziomie technika oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości, dzięki czemu absolwenci tej szkoły będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych.

Najważniejszym aspektem Branżowej Szkoły II Stopnia jest możliwość  zdawania egzaminu maturalnego. W Branżowej Szkole II Stopnia nie można uczyć się w zawodzie, który nie ma kwalifikacji wspólnej ze Szkołą Branżową I Stopnia.

Na semestr pierwszy klasy I Branżowej Szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia.

U Nas możesz się kształcić w systemie zaocznym w następujących zawodach:

(kliknij w poniższą nazwę zawodu)

 

  TECHNIK LOGISTYK

                              TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH                           

    TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 

    TECHNIK HANDLOWIEC

    INNE – NOWOŚĆ!

 


Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

a) Podanie (prosimy drukować dwustronnie) –> POBIERZ PODANIE

b) Oryginał świadectwa ukończenia Szkoły Branżowej I Stopnia

c) Trzy zdjęcia

d) Zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkoły II Stopnia

e) Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, (wydane na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27.06.1997r. o służbie medycyny pracy)

f) Zaświadczenie z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej (kserokopia)

g) Zaświadczenie o niepełnosprawności (w przypadku jego stwierdzenia)

 

= ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO ZŁOŻENIA PODANIA =

„NAUKA” dla Ciebie