Jaka jest idea projektu?

 • Ideą projektu jest łączenie szkół, dla których zachowanie równowagi między światem cyfrowym i analogowym jest wartością oraz umożliwienie wymiany dobrych praktyk między szkołami i innymi instytucjami.
 • Chcemy ponieść świadomość o bezpiecznym i higienicznym korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych, wspierać szkoły
  w procesie tworzenia szkolnej profilaktyki e-uzależnień, przestrzeni relacji oraz bogatej alternatywy dla świata cyfrowego. W ten sposób chcemy też promować inicjatywy podkreślające ważność relacji osobistych w świecie cyfrowym.
 • Zależy nam również na wzbudzaniu wśród uczniów, rodziców
  i nauczycieli zachowań prospołecznych oraz wspieraniu uczniów w ich rozwoju i przygotowaniu do wyzwań współczesnego świata.

Dlaczego go realizujemy?

 • W społeczeństwie funkcjonują negatywne stereotypy związane
  z używaniem zasobów sieci, zaś poziom rzetelnej wiedzy o nowych technologiach wśród uczniów, rodziców i nauczycieli często jest niski.
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji wciąż są rzadko wykorzystywane w sposób kreatywny i higieniczny.
 • Problem e-uzależnień jest bardzo często pomijany w szkolnych programach profilaktycznych i wychowawczych, część szkół w Polsce nie tworzy szkolnych zasad używania mediów cyfrowych, a w statutach szkolnych wprowadza bezwzględne zakazy używania smartfonów.
 • Szkoły w Polsce rzadko tworzą przestrzeń sprzyjającą nawiązywaniu relacji, a uczniom brakuje umiejętności świadomego pozostawania poza przestrzenią internetu.
 • W polskich szkołach brakuje systemowego wspierania rozwoju kompetencji miękkich wśród uczniów i nauczycieli. Szkoły w stopniu niewystarczającym wspierają lokalną społeczność.

Higiena cyfrowa

Negatywne skutki nadużywania gier cyfrowych

Rola powiadomień

Uzależnienia cyfrowe

Uzależniony mózg

Uzależnienia cyfrowe

Zdrowy sen