Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) to forma kształcenia osób dorosłych i sposób na:

  • Zdobycie nowego zawodu;
  • Uzupełnienie swojego wykształcenia;
  • Udoskonalenie swoich umiejętności;
  • Wsparcie rozwoju swojej kariery zawodowej.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy przy szkołach branżowych kształci w zakresie następujących kwalifikacji:

(kliknij w poniższą nazwę kwalifikacji):

Magazynier-logistyk: SPL.01 Obsługa magazynów

Technik logistyk: SPL.04 Organizacja transportu


­­­­Fryzjer: FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich

Technik usług fryzjerskich: FRK.03 Projektowanie i wykonywanie fryzur


Kucharz: HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

Technik żywienia i usług gastronomicznych: HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych


Technik handlowiec: HAN.02 Prowadzenie działań handlowych

 

Kto może uczestniczyć w KKZ?

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych może uczestniczyć każda zainteresowania osoba, która ukończyła 18 lat bez względu na posiadane wykształcenie (podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, średnie, wyższe).

W jakiej formie są organizowane KKZ?

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej (zajęcia odbywają się w weekend). Programy oraz wymiar godzin kwalifikacyjnych kursów zawodowych jest zgodny z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie.

Co daje ukończenie takiego kursu?

Ukończenie takiego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje, w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kurs i zda egzamin zawodowy otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i prawo do wykonywania zawodu w zakresie posiadanej kwalifikacji.

Jakie dokumenty są potrzebne do rekrutacji?

– podanie o przyjęcie na kurs (druk w sekretariacie szkoły lub do pobrania tutaj)

– świadectwo ukończonej szkoły.

Zapisy na kwalifikacyjny kurs zawodowy odbywają się w sekretariacie szkoły.