W roku szkolnym 2020/2021 Szkoła Branżowa I Stopnia prowadzi nabór do klas ponadpodstawowych dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej.

W 3-letnim cyklu nauczania w szkole realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.

W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na praktyczną naukę zawodu. Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u pracodawcy. W tym celu pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe. Absolwenci Szkoły Branżowej I Stopnia będą mogli:

  • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia lub
  • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

U Nas możesz się kształcić w następujących zawodach:

(kliknij w poniższą nazwę zawodu)

                    Fryzjer                                                                  Kucharz                                                Magazynier-logistyk 

                         

 

Umożliwiamy także kształcenie w klasie wielozawodowej w następujących zawodach:

 

                      Cukiernik                                 Elektromechanik pojazdów samochodowych                    Lakiernik samochodowy

                                              

Mechanik pojazdów samochodowych          Monter sieci i instalacji sanitarnych                Operator obrabiarek skrawających

                                     

                  Piekarz                                                               Sprzedawca                                                                Stolarz

                                      


Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

a/ Podanie (prosimy drukować dwustronnie) –> POBIERZ PODANIE

b/ Deklaracja pracodawcy dotycząca kształcenia zawodowego:

– praktyka na zewnątrz –> POBIERZ PODANIE
– praktyka w „szkole” –> POBIERZ PODANIE

c/ Oryginał świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej

d/ Oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

e/ Trzy zdjęcia

f/ Zaświadczenie z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej (kserokopia)

g/ Zaświadczenie o niepełnosprawności (w przypadku jego stwierdzenia)

 

= ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO ZŁOŻENIA PODANIA =

„NAUKA” dla Ciebie