Komunikat dla uczniów i słuchaczy dotyczący organizacji matur:

Każdy uczeń/słuchacz w dniu matury przychodzi w maseczce ochronnej i rękawiczkach. Przy wejściu do szkoły dezynfekuje ręce płynem (przy drzwiach portierni).

Na teren szkoły nie można wnosić telefonów komórkowych, smartwatchów ani opasek sportowych czy innych urządzeń telekomunikacyjnych.

Nie wolno się gromadzić, zachowujemy dystans społeczny.

Wolno przynieść ze sobą wodę (nie ma możliwości zakupu w szkole picia czy jedzenia).

Na egzamin trzeba zabrać ze sobą dokument tożsamości oraz przybory piśmiennicze (czarny długopis), materiały pomocnicze w tym kalkulator. Szkoła zapewnia tablice matematyczne oraz fizykochemiczne i słowniki. KOMUNIKAT OKE WS. PRZYBORÓW NA EGZAMIN MATURALNY


HARMONOGRAM MATUR PISEMNYCH –> Klik20221010 E8 EM Komunikat o harmonogramie FIN_aktualizacja_1

 OPŁATA ZA MATURĘ:

Szanowni Państwo, OKE informuje:

zgodnie z art. 44zzq ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 roku poz. 1481 z późn. zm.) egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

1) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego
oraz dla
2) absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Kolejny raz„, o którym mowa powyżej oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym/dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.

Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, wynosi 50 zł brutto.

Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa. Opłata nie podlega zwrotowi.

Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2023 r. do 7 marca 2023 r. na rachunek bankowy – niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

W tytule przelewu należy podać nazwisko i imię, opłacany przedmiot, oraz 5 ostatnich cyfr numeru PESEL.

 

Opłatę za egzamin należy dokonywać na konto Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku:
NBP O/O Gdańsk 94 1010 1140 0170 7922 3100 0000